Den væsentligste barriere for nedbringelse af vandforbruget vurderes at ligge i administrationen af fødevarelovgivningen, hvor der i dag skal indhentes en dispensation, hvis man internt i produktionen vil genanvende vand, som ikke er af drikkevandskvalitet. Det er derfor nødvendigt at se på, hvordan der kan genanvendes vand som ikke er af drikkevandskvalitet, uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden. Det kan fx være genanvendelse af vand fra filtreret skyllemælk til forskyl af rør og anlæg.

Partnerskabet vil udvikle og teste en model, som er baseret på risikovurdering, og som kan udgøre den nødvendige dokumentation for sikker genindvinding og genanvendelse af vand til processer, som fx kan komme i kontakt med fødevarer.  Modellen opbygges, så den i videst muligt omfang kan overføres på andre produktioner, som bryggerier og lignende brancher med ”lukkede” systemer. Modellen vil kunne bruges både i forbindelse med en generel branchedispensation/branchestandard, men også i forbindelse med ansøgning om en individuel dispensation efter nuværende regelsæt. Da modellen er generelt anvendelig, har den endvidere potentiale til at blive bragt i spil i EU-sammenhænge, fx i forbindelse med BAT/BREF og EU Standard for vandgenbrug.

Miljølovgivning

Partnerskabet vil endvidere arbejde for at sikre synergier og bidrag til det lovgivningsmæssige arbejde om vandeffektivitet - særligt på EU niveau i regi af CIS arbejdsgruppen under Vandrammedirektivet. Det forventes, at projektet vil kunne give et væsentligt bidrag, som kan være med til at styrke danske myndigheders arbejde og danske mejerier interesser.